بررسی نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی