دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران