بررسی و تحلیل روابط ترامتنی در اسکناس های سری سورشارژی و بارگاهی جمهوری اسلامی با اسکناس پهلوی دوم