تحلیل عناصر نمادین ونشانه های تصویری دیدار زال ورودابه در نگارگری ایرانی