پیچیدگی بصری گرافیکی نویسه ها در سیستم های نوشتاری