مطالعه تطبیقی نقوش چادرشب قاسم آباد با نقوش آثار تمدن های مارلیک و املش